SCHOTTEN & HANSEN طبیعت را دوباره تعریف می کندمطابق با شعار خود، “طبیعت پالایش شده”، شوتن و هانسن مخفف صنایع دستی پیچیده ساخته شده بر اساس نیازهای مشتری است. فرقی نمی‌کند کفپوش، پله‌ها یا روکش‌ها باشد، تمرکز همیشه بر روی تجربه بصری و لمسی ارائه شده توسط مواد است. حتی در مناطق مرطوب، مناطق است، یا فضای داخلی قایق بادب،، Sc،tten & Hansen به هر سطحی طعم خاص خود را می دهد. انتخاب تنه من، تنها جنبه مسئول این فردیت نیست. جهت برش، که ویژگی های دانه را نشان می دهد، نیز نقش مهمی ایفا می کند، همانطور که الگوی تخمگذار نقش مهمی ایفا می کند.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/atrium-magazin-fur-wohnkultur-design-und-architektur-sc،tten-amp-hansen-redefines-nature/20721800