MUSSELS: BOMMA Lighting Collection جدیدآب گازدار را تصور کنید که صدف های جذاب و با جزئیات فوق العاده ای را پنهان کرده است. این ایده الهام بخش طراح واتسلاو ملینار شد، رونق مدیر هنری، برای ایجاد یک مجموعه جدید. همانطور که او گفت، “صدف ها، و به خصوص صدف ها، همیشه با شکل ساده و در عین حال پیچیده خود مرا مجذوب خود می ،د. هر کدام یک اصل هستند اما با هم ،یب های جالبی را تشکیل می دهند. آنها دارای حس ظرافت و طبیعت ارگ،ک و همچنین کمی رمز و راز هستند.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/bomma-mussels-new-bomma-lighting-collection/20291743