چهار فضای اداری انعطاف پذیر که از پرده های داخلی استفاده می کنندبا این حال، معماران MVRDV به ،وان یک ساختمان فهرست شده نتوانستند ساختار موجود را به هیچ وجه تغییر دهند. اما اگر یک استودیو فیلم مک، من، برای ایجاد چندین محیط جدید نیست، پس کجاست؟ معماران می‌گویند: «طراحی از طریق یک دگرگونی با فناوری پایین به این مهم دست می‌یابد، با یک ویژگی برجسته: یک نرده پرده پیچیده که – برخلاف ا،ر استودیوهای فیلم که در آن‌ها ریل‌های پرده پنهان هستند – به یک نقطه کانونی تبدیل می‌شود». پرده های متعدد در رنگ های روشن برای ت،یم فضا استفاده می شود و مجموعه های مختلف مورد نیاز آن را تشکیل می دهد، از فضاهای کاری انعطاف پذیر گرفته تا فضاهای جلسات عمومی، سخنر، و گروه.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/james-wormald-curtain-call-four-flexible-office-،es-that-use-interior-curtains/20700924