نمونه اولیه نیروگاه همجوشی آماندا لوت در آکسفوردشایر تایید شدمجله معماران
نمونه اولیه نیروگاه همجوشی آماندا لوت در آ،فوردشایر تایید شد

تمرین آماندا لووت AL_A مجوز ساخت نمونه اولیه نیروگاه همجوشی در آ،فوردشایر را به دست آورد.

پست نمونه اولیه نیروگاه همجوشی آماندا لوت در آ،فوردشایر تایید شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
ریچارد ویت


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/news/amanda-levetes-prototype-fusion-power-plant-in-oxford،re-approved