نبرد تمام نشده استزمان ،نی مطالعه: 2 دقیقه سال جنگ تمام عیار روسیه در اوکراین جهان را شوکه کرد و هر یک از ،نان اوکراین و بسیاری دیگر را در خارج از آن تغییر داد. ما در همبستگی ایستاده ایم…

نوشته نبرد تمام نشد اولین بار در RMJM ظاهر شد.


منبع: https://rmjm.com/battle-is-not-over/