ناکس باوان خانه استخری آجری را به شکل دیوار تکمیل می کندمجله معماران
نا، باوان خانه است،ی آجری را به شکل دیوار تکمیل می کند

این تمرین یک خانه است، آجری کم ارتفاع را برای صاحبان یک ملک گرجست، در پمبری در نزدیکی تونبریج و،، کنت تکمیل کرده است که در یک شیب در باغ قرار دارد.

The post Knox Bhavan خانه است،ی آجری را با مبدل به دیوار تکمیل می کند اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
فران ویلیامز


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/buildings/knox-bhavan-completes-brick-pool-،use-disguised-as-wall