مقالات آرکیتونیک سال 2022



در یک رویداد بسیار نادر برای هر رو،مه نگاری که از سلامت عقل خود محافظت می کند، من به پیش بینی قبلی اشاره خواهم کرد. با این حال، نیازی به نگر، نیست، زیرا روند پیش‌بینی‌شده ال،ای جسورانه و طبیعی، فضای داخلی انعطاف‌پذیر، معماری و طراحی بیوفیلیک و پایدار، زندگی ،یبی و درک عمیق‌تر از متاورس که در مقاله ژانویه پیش‌بینی شده بود، همه در 12 ماه گذشته درست بوده‌اند. ، با این که این موضوعات به یکی از موضوعات مورد بحث سال تبدیل شده اند.




منبع: https://www.architonic.com/en/story/james-wormald-architonic-articles-of-the-year-2022/20700347