طراحی شنژن و نگاهی به آیندهخانه آینده قرار است یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های این نمایشگاه باشد، چراغ‌های برجسته شنژن در طراحی داخلی، طراحی صنعتی، هنر و طراحی گرافیک در کنار هم قرار می‌گیرند تا خانه مفهومی آینده را خلق کنند. در همین حال، منطقه WellConnect که توسط DavidHugh، یک گروه طراحی مستقر در کمبریج در بریت،ا و شانگهای مدیریت می‌شود، به این موضوع می‌پردازد که چگونه علم و فناوری پیشرفته می‌توانند به ایجاد فضاهایی کمک کنند که از رفاه پشتیب، می‌کنند.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/nick-compton-design-shenzhen-and-a-look-into-the-future/20702797