طراحی شنژن: تمرکز معماری در انجمن طراحی | اخبار | آرکیتونیک40 طراح، معمار و سلیقه ساز را گرد هم می آورد تا موضوع طراحی احیا کننده را بررسی کنند. مجموعه ای گسترده از گفت،ا و گفت،ا با موضوع “طراحی برای رفاه: انس،ت، پایداری و فناوری” در تلاش برای طراحی مجدد مب، خود طراحی خواهد بود. همچنین مشخص خواهد کرد که تا چه حد خود شنژن در حال تبدیل شدن به یک سایت کلیدی برای معماری پیشرفته و تجربی، اما انسان محور و پایدار است.

به ،وان یکی از متصدیان دوسالانه معماری و شهرسازی شنژن در سال 2019، شهر را به خوبی می شناسد. معمار، فن‌شناس و مدیر ایتالیایی آزمایشگاه حسی شهر MIT برای و در مورد برنامه های خود برای آوردن «…
منبع: https://www.architonic.com/en/story/nick-compton-design-shenzhen-an-architectural-focus-at-the-design-fo،/20702807