صحنه برای Ambiente 2023 تنظیم شده استاین نمایشگاه به ،وان مقصد اصلی بازار برای کالاهای مصرفی، به ویژه در زمینه اثاثیه منزل مشهور است، اما سایر بخش های اصلی زندگی به نمایش گذاشته می شوند. اینها موضوعات اصلی مانند پایداری، کار جدید و گسترش دیجیتال تجارت و ،ده فروشی آینده را بررسی می کنند. برای سال 2023، آینده کار یک تمرکز کلیدی است، زیرا تعادل بین کار و زندگی ناشی از بیماری همه گیر همچنان به تغییر شکل فضای داخلی خانه و احیای مجدد دفاتر ادامه می دهد. صحنه بزرگی برای آشپزخانه، لوازم جانبی و پخت آماده شده است. منطقه نمایشگاه گنجینه های غذاخوری را نشان می دهد، از همه چیز، از ابزارهای پخت خانگی گرفته تا لوازم الکتریکی و ظروف شیشه ای تزئینی.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/ambiente-the-stage-is-set-for-ambiente-2023/20287286