در سطح: Dauphin Heartbar | اخبار | آرکیتونیکدر زندگی کاری روزمره، ما یاد گرفته‌ایم که چقدر می‌تو،م از یک مکان ثابت جدا باشیم در حالی که به انجام وظایف خود ادامه می‌دهیم. در این بین، ما همچنین می‌تو،م درک کنیم که شرکت‌ها در بلندمدت چگونه به این واقعیت جدید واکنش نشان می‌دهند – زیرا دیجیتالی شدن و جه،‌سازی این امکان را فراهم می‌کند که دیگر مجبور نباشیم دفتر را تنها مرکز تولید و فرماندهی کلیه خدمات و وظایف اداری قابل تصور در نظر بگیریم. اگر کار واقعی را بتوان عملاً در هر زمان و مک، انجام داد، در نهایت، چه هدفی دارد؟ و چرا دفتر هنوز اینقدر مهم است؟ دفتر چیزی که درونی ترین نیاز همه ماست را تضمین می کند: همراهی. این یک عامل کم اهمیت نیست که چرا ما به یک شرکت احساس ارتباط و وفاداری می کنیم. در نهایت، البته، هر شکلی از دفتر، محل ملاقاتی است که در آن تماس‌های حرفه‌ای و خصوصی پیدا و پرورش می‌یابد. اگر ،ی به صراحت از این موضوع آگاه باشد، اتاق ها را می توان بر این اساس طراحی کرد. به ،وان مثال،
منبع: https://www.architonic.com/en/story/dauphin-on-the-level-the-dauphin-heartbar/20739505