تکرار جدید صندلی Leggera در کانون توجه استاکنون فناوری یک بار دیگر نقش کلیدی در ساخت نسخه خارجی ایفا می کند زیرا هیدروفرمینگ به آن اجازه می دهد ساختار و فرم سبک وزن ک،یک طرح اصلی، از جمله تکیه گاه شخصیتی آن را حفظ کند. صندلی چوبی اصلی به لطف سبک زیبا و جاودانه اش هنوز در حال تولید است.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/dominic-lutyens-s،light-on-a-new-iteration-of-the-leggera-chair/20706411