تمرین K4 بیرمنگام 360000 پوند بدهکار استمجله معماران
تمرین K4 بیرمنگام 360000 پوند بدهکار است

معماران K4 Practice بیرمنگام به دلیل بدهی های معوق و یک سری پروژه های متوقف شده که به جریان نقدی آن ضربه وارد کرده است، از کار افتاده است.

The post تمرین بیرمنگام K4 با بدهی 360000 پوندی اولین بار در The Architects’ Journal ظاهر شد
کیت آقایان


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/news/birmingham-practice-k4-goes-under-owing-360000