ایده بزرگ: آشپزخانه های کوچک زندگی Falper™ | اخبار | آرکیتونیکتوسط برنده بهترین طراحی آشپزخانه در مراسم ماه آوریل شد، و با ماموریت هوشمندانه خود برای آوردن مواد استثنایی، مهندسی و پایان به آشپزخانه خانه‌هایی که ممکن است کمرنگ باشند، اما از نظر کیفیت بی‌نتیجه هستند، بر دیگران غلبه کرد. .

یک سیستم منحصر به فرد است که برای رفع نیاز…
منبع: https://www.architonic.com/en/story/falper-the-big-idea-falper-039s-small-living-kitchens-/20736196