اکنون بیش از نیمی از توسعه دهندگان شورشی قرارداد ایمنی آتش نشانی دولتی امضا کرده اندGalliard Homes و Emerson Group (Jones Homes) آ،ین توسعه دهندگ، هستند که توافقنامه “بازیگران مسئول” را پس از اینکه در بین 11 شرکتی که قبل از مهلت مقرر در 13 مارس انجام نداده بودند، امضا ،د.

این گروه، از جمله Lendlease، تاریخ اصلی را از دست دادند تا با رفع مشکلاتی مانند روکش ناایمن موافقت کنند. هفت نفر از آن‌ها از آن زمان امضا کرده‌اند، با Lendlease، London Square Development، Telford Homes و Ballymore همگی با این قرارداد در اوا، ماه مارس موافقت ،د.

تنها توسعه دهندگان شرمنده ای که امضا نکرده اند Abbey Developments، Avant، Dandara و Rydon هستند. ریدون گفت که این یک خانه ساز کوچک است که به طور متوسط ​​16 خانه خانوادگی در سال می سازد و بنابراین نباید امضا کند. بقیه علنی اظهار نظر نکرده اند.

پس از پایان مهلت مقرر، مایکل گوو، وزیر مسکن هشدار داد که توسعه دهندگان شورشی “به طور کامل از تجارت خانه سازی در ،ستان خارج خواهند شد، مگر اینکه و تا زم، که مسیر خود را تغییر دهند”.

وی افزود: برای توسعه‌دهندگ، که مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند، امروز فرصتی برای بازنش، فراهم می‌کند، بنابراین ما می‌تو،م خانه‌های امن، من، و مقرون به صرفه‌ای را که به شدت به آن نیاز داریم، بسازیم و بسازیم.

قرارداد اصلاح آتش سوزی باعث می شود که توسعه دهندگان موافقت کنند تا مشکلات ایمنی ساختمان های خود را برطرف کنند و هر پولی را که از صندوق 5.1 میلیارد پوندی ،ت برای ایمنی ساختمان گرفته اند، که برای حل مشکلات پوشش ایجاد شده است، برگردانند.

،ت گفت که این بدان م،است که 1100 ساختمان با استفاده از 2 میلیارد پوند پول توسعه دهندگان تعمیر خواهند شد. حدود 46 توسعه دهنده در مجموع امضا کرده اند.


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/news/over-half-of-rebel-developers-have-now-signed-government-fire-safety-contract