اقدامات پیشرو در بریتانیا در میان مدعیان بازسازی موزه فرهنگ برنمجله معماران
اقدامات پیشرو در بریت،ا در میان مدعیان بازسازی موزه فرهنگ برن

در رقابتی برای تغییر یک موزه فرهنگی در برن، پایتخت سوئیس، سه تمرین بریت،ا در فهرست نهایی قرار گرفتند

The post شیوه های پیشرو بریت،ا در میان مدعیان بازسازی موزه فرهنگ برن اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
جینو اسپوکیا


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/news/three-uk-practices-a،-contenders-for-bern-culture-museum-revamp